سرور چیست

سرور چیست؟

/post-5

سرور رایانه ای است که برای پردازش درخواست ها و تحویل داده ها به رایانه دیگر از طریق اینترنت یا شبکه محلی طراحی شده است.